Strateško planiranje

Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem temelji se na načelima točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, održivosti, partnerstva i transparentnosti.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske NN 123/17 koji je na snazi od 20.12.2017. u suradnji s jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave izrađujemo akte strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao što se planovi razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

 1. Planovi razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave

Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja.

Plan razvoja ne može biti u suprotnosti s nacionalnim planovima.

Dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave mogu donijeti zajednički plan razvoja.

U slučaju izrade zajedničkog plana razvoja dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave izvršna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave donose zajedničku odluku o tijelu zaduženom za izradu plana razvoja.

U slučaju izrade zajedničkog plana razvoja dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave plan razvoja donose sva predstavnička tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, nakon prethodno pribavljenih mišljenja partnerskih vijeća za područja jedinica područne (regionalne) samouprave obuhvaćenih planom razvoja.

 

 1. Provedbeni programi jedinica područne (regionalne) samouprave

Provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaćaju razdoblje od četiri godine, povezani su s višegodišnjim proračunom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te određuju prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva povezanih s relevantnim dugoročnim i srednjoročnim aktima strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Provedbeni program jedinice područne (regionalne) samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave i vrijedi za taj mandat.

Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave donosi provedbeni program najkasnije 120 dana od dana stupanja na dužnost.

Provedbeni programi jedinica područne (regionalne) samouprave mogu se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.

 

Za potrebe naših klijenata obavljamo koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini jedinice područne (regionalne) samouprave na slijedeći način:

 • koordiniramo i nadziremo izradu akata strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave za koje nas ovlasti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave;
 • provjeravamo usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine i o tome podnosimo izvješće izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave;
 • nadziremo i pratimo provedbu akata strateškog planiranja te izvješćujemo izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi;
 • koordiniramo poslove na razini jedinice lokalne samouprave vezane uz planiranje i provedbu razvojnih projekata;
 • obavljamo upis razvojnih projekata od značaja za jedinicu lokalne samouprave u registar projekata;
 • surađujemo s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim koordinatorima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

 

Našim klijentima, pružamo sveobuhvatnu podršku u procesu pokretanja postupka izrade, izmjene i dopune akta strateškog planiranja, na način da pružamo podršku s ciljem provođenja slijedećih aktivnosti: 

 

 • Obveza provođenja savjetovanja s javnošću – planiramo provođenja postupka savjetovanja s javnošću i ciljnim skupinama sukladno odredbama propisa kojim se uređuje postupak savjetovanja s javnošću.
 • Procjena fiskalnog učinka – uz nacrt prijedloga akta, ukoliko je potrebno izrađujemo iskaz o procjeni fiskalnog učinka sukladno propisu kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.
 • Strateška procjena utjecaja na okoliš – za pojedine akte strateškog planiranja, uključujući izmjene i dopune, dužnost je prije započinjanja postupka izrade ishoditi mišljenje ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u jedinici područne (regionalne) samouprave, o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.
 • Obveza javne objave akata planiranja na mrežnim stranicama tijela nadležnih za njihovu izradu.

Planiranje financijskih sredstva za pripremu, izradu i provedbu akata strateškog planiranja koja se osiguravaju  u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te iz drugih dostupnih izvora financiranja. Na sve projekte i aktivnosti koji se financiraju ili sufinanciraju iz fondova EU-a i drugih izvora i oblika međunarodne pomoći primjenjuju se pravila koja vrijede za te fondove i oblike međunarodne pomoći.

Trebate

Savjet?