Promidžba i vidljivost EU projekata

Projekti financirani ili sufinancirani EU sredstvima moraju sadržavati elemente promidžbe i vidljivosti projekta, propisane relevantnim regulativama Europske komisije i nacionalnim dokumentima.

Poduzete mjere promidžbe i vidljivosti moraju biti u skladu sa zahtjevima iz Priloga XII Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 821/2014. Odredbe su obvezne za sve korisničke institucije, organizacije, ugovaratelje i sve druge subjekte koji provode aktivnosti financirane ili sufinancirane sredstvima EU. Uspješna promocija rezultata projekta uključuje komunikacijsku strategiju, plan promotivnih aktivnosti, promotivne materijale, priopćenje za medije, konferenciju za medije, sadržaj za web stranicu.

Obveze vezane uz informiranje i komunikaciju o projektima sufinanciranima iz (operativnih) programa za razdoblje 2014. – 2020. – Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali moraju biti izvršene prema Uputama za korisnike sredstava – Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

Tijekom provedbe projekta korisnik je dužan informirati javnost o potpori dobivenoj iz fondova putem svoje internetske stranice, ako ista postoji te putem plakata. Dodatno, korisnik samostalno odabire koje će komunikacijske alate koristiti u svrhu informiranja i komunikacije vezano uz svoj projekt. Nadalje, korisnik je dužan u svim aktivnostima jasno naznačiti da projekt koji provodi sufinancira Europska unija, navodeći pri tom naziv operativnog programa i fonda EU u okviru kojeg je sufinanciran.

Naša usluga uključuje stručnu pomoć za uspješno obavljanje svih obaveza vezanih uz promidžbu i vidljivost odobrenog EU projekta.

Trebate

Savjet?