Prijava projekata financiranih iz EU fondova

Volimo ideje naših korisnika.  Važno nam je da prepoznamo Vašu ideju jer je ona zapravo kombinacija Vaših resursa i vrijednosti, ali ideja je tek početak puta ka mogućoj realizaciji ostvarenja bespovratnih sredstava iz EU fondova.  Naša namjera i želja je da dobrim idejama pronađemo odgovarajući natječaj koji zajedno možemo pretvoriti u uspješnu projektnu prijavu.

Kod odabira projektne ideje i prijave projekta na natječaj, mi ćemo Vas voditi kroz cijeli postupak koji imaju svoju logiku i pomaže svim uključenim kod racionalizacije resursa.

Mi ćemo Vas voditi na način, da ste uključeni u svaki segment postupka, na način da od nas zaprimite:

  • mišljenje o sukladnosti Vaše projektne ideje s natječajem, uključujući provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projektne ideje;
  • savjetovanje u razradi strukture projekta;
  • formuliranje aktivnosti, rezultata, ciljeva i pokazatelja projekta (izrada logičke matrice);
  • definiranje relevantnosti Vašeg projekta u odnosu na ciljeve natječaja i ostale strateške dokumente;
  • savjetovanje pri odabiru partnerskih organizacija i definiranju njihovih uloga ( ukoliko su isti uključeni);
  • razradu troškova i proračuna projekta temeljem uvjeta i pravila za prihvatljivost troškova;
  • izradu projektne aplikacije te razradu svih dokumenata koji su sastavni dio natječajne dokumentacije;
  • upravljanje cjelokupnim procesom prijave projekta na natječaj;
  • pisanje očitovanja na tražene nadopune od strane provedbenih tijela;
  • upoznavanje korisnika  s  pravima i obvezama iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Trebate

Savjet?