Prekogranična suradnja za društveno inovativni turizam i kulturu

Europski fond za regionalni razvoj namijenio je 17,4 milijuna eura suradnji između četiri županije u Hrvatskoj i pet okruga u Srbiji. Rok za predaju projekata istječe 4. rujna

 

Početkom rujna istječe rok za predaju projektnih prijedloga kojima se dodjeljuje 17.400.751,50 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Europske teritorijalne suradnje čime se potiče prekogranična suradnja.

Riječ je o Interreg VI-A IPA Programu Hrvatska – Srbija 2021. – 2027., jednom od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku.

Ovim se programom potiče prekogranična suradnja između 4 županije u Hrvatskoj i 5 okruga u Srbiji. To su Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija te Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski i Mačvanski okrug.

Program ima za cilj potaknuti i podržati prekograničnu suradnju kako bi područje postalo otpornije na zajedničke izazove u procesima ekonomske tranzicije, klimatskim promjenama i dugotrajnim socioekonomskim posljedicama pandemije COVID-19, kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti.

Pozivom su otvorena četiri programska prioriteta sa specifičnim ciljevima, a to su suradnja za pametnije programsko područje, za zelenije programsko područje otporno na klimatske promjene, zdravije i uključivije programsko područje, održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu.

 

Suradnja za pametnije Programsko područje

Inovativnija, otpornija i dinamičnija lokalna gospodarstva ključ su za suočavanje s izazovima unutar Programskog područja. To podrazumijeva, između ostalog, veći inovacijski učinak i bolje korištenje postojeće inovacijske infrastrukture. U fokusu financiranih projekta trebalo bi biti iskorištavanje prednosti digitalizacije za građane, tvrtke, istraživačke organizacije te javna tijela. Postoji jasna prilika za razvoj projekata koji bi bili usmjereni na 2 cilja: prvi je digitalizacija, a drugi razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Oba su podjednako relevantna. Projekti koji će se financirati u okviru ovog prioriteta morat će doprinijeti razvoju i jačanju istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjeni naprednih tehnologija kao specifičnom cilju.

 

Suradnja za zelenije programsko područje koje je otporno na klimatske promjene

U okviru ovog prioriteta, program izravno odgovara na izazove degradacije okoliša i klimatskih promjena, poticanjem učinkovitog korištenja resursa, zaštitom i obnavljanjem biološke raznolikosti, kao i smanjenjem onečišćenja. Projekti koji će se financirati u okviru ovog prioriteta morat će doprinijeti Promicanju obnovljive energije u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti utvrđene u njoj kao specifičnom cilju. Ovaj specifični cilj postići će se prekograničnom suradnjom provedbom sljedećeg indikativnog popisa aktivnosti:

– Razvoj zajedničkih rješenja kako bi se povećali kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kao što su vjetar, solarna energija, geotermalna energija, biomasa i drugi.

– Razvoj i provedba zajedničkih pilot akcija koje poboljšavaju integraciju održivih obnovljivih izvora energije u različite sektore kao što je sektor graditeljstva i zgradarstva, industrija, poljoprivreda, šumarstvo i drugi.

– Zajedničke studije, istraživanja i probne/pokusne akcije o obnovljivim izvorima energije kao što je kružna rješenja, uporaba i ponovna uporaba održivih materijala i podizanje svijesti šire javnosti.

Promicanje prilagodbe klimatskim promjena i sprečavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzira pristupe utemeljene na ekosustavima je sljedeći specifični cilj koji će se postići prekograničnom suradnjom na području razvoja i uvođenja zajedničkih rješenja i sustava za praćenje, sprječavanje i upravljanje potencijalnim rizicima kao što su poplave, požari, klizišta, suše i drugi. Uz to, natječajem se potpomaže poticanje međusektorske odnosno međudržavne suradnje u sprječavanju rizika i upravljanju brzim odgovorom kroz razvoj i provedbu zajedničkih protokola, postupaka, pristupa i mjera, poput infrastrukture, specijaliziranih vozila, opreme, skloništa ali i druge mjere na području jačanja svijesti o pitanjima okoliša.

 

 

Suradnja za zdravije i inkluzivnije Programsko područje

Projekti koji će se financirati u okviru ovog prioriteta morat će doprinijeti Osiguravanju jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanju otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, kao i promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice kao specifičnom cilju.

Ovaj specifični cilj postići će se prekograničnom suradnjom na području razvoja i provedbe IKT rješenja i probnih odnosno pokusnih akcija za podršku digitalizaciji u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Uz to, financirat će se i projekti koji predstavljaju zajedničko ulaganje uključujući infrastrukturu manjeg obujma i poboljšanje zdravstvene zaštite i dugotrajnu skrb za ugrožene skupine, s naglaskom na djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom te druge aktivnosti.

 

Suradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu

Projekti koji će se financirati u okviru ovog prioriteta morat će doprinijeti jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama kao specifičnom cilju. To može biti razvoj i provedba zajedničkih  probnih akcija za podršku raznolikosti turizma ulaganjem u manje poznate destinacije i različite oblike turizma kao što su kulturni, seoski, agroturizam, aktivni turizam. Prihvatljivi projekti su i razvoj i implementacija inovativnih rješenja, stvaranje pametnih destinacija, npr. putem digitalizacije, kreativnih industrija i stvaranje mreža dionika – „hubova“ i platformi te novih usluga i proizvoda za određene ciljane segmente tržišta što mogu biti starije osobe, mladi ljudi ili osobe s invaliditetom.

Projektno partnerstvo

Projektno partnerstvo može se sastojati od najmanje dva partnera iz različitih zemalja sudionica Programa od kojih jedan mora biti iz države članice EU (Hrvatske). Maksimalan broj partnera u prijavi za Small-scale projekte je četiri, uključujući vodećeg partnera dok je maksimalan broj partnera u prijavi za Standard projekte pet, uključujući vodećeg partnera. Maksimalna stopa sufinanciranja EU sredstvima iznosi 85% ukupnog proračuna projekta.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog između Vodećeg partnera i Upravljačkog tijela, Vodeći partner ima pravo na isplatu predujma, u ime partnerstva, u iznosu od najviše 25% ukupnog troška projekta.

Za dodatne informacije obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti