Sad je trenutak za ulaganja u kvalitetu života, ceste i sustave navodnjavanja, na raspolaganju je 30 milijuna eura

Zbog suša imamo manje prinose s poljoprivrednih zemljišta, zbog loša javna infrastruktura potiče selidbu u urbana područja. Imamo mogućnost to mijenjati

Kako bi se poboljšala komunalna kvaliteta života u ruralnim područjima koju još uvijek karakterizira slobo razvijena javna infrastruktura raspisan je natječaj ukupne vrijednosti 30 milijuna eura. Riječ je o natječaju kojim Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi dio Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. namijenjenu javnoj infrastrukturi i intervencije 74.01. namijenjenu sustavima javnog navodnjavanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. Projektne prijave za građenje nerazvrstanih cesta u sklopu intervencije 73.13. podnose se od 4. ožujka u podne do 4. travnja u podne.  Potpora iznosi od 80% do 100% ukupno prihvatljivih troškova, zavisno od razvrstane skupine na području jedinice lokalne samouprave.

Javna infrastruktura znači ulaganje u kvalitetu života

Komunalna, društvena i socijalna javna infrastruktura u nekim urbanim područjima nije iste kvalitete u odnosu na urbana područja. Jedan od ciljeva ulaganja unutar navedene intervencije je i ublažavanje nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području, kao i stvaranje povoljnijih uvjeta za društveni i održivi gospodarski razvoj, odnosno, doprinos zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

Na temelju iskazanih potreba ruralne zajednice projekti koji se planiraju financirati unutar ove intervencije su i dječji vrtići, nerazvrstane ceste, sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i tržnice, javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede te vatrogasni domovi dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim na otocima.

Projekti su prihvatljivi u naseljima do 5.000 stanovnika, a za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama do 2.000 ES, ekvivalent stanovnika. Načela kriterija odabira projekata će se temeljiti na razvijenosti područja, vrsti građenja, broju novostvorenih radnih mjesta, korištenju obnovljivih izvora energije, uvođenju digitalizacije provedbom projekta, spremnosti projekta, kao i dobivenoj potpori iz EPFRR.

Prioritet će pritom imati ulaganja u nerazvijenija područja, rekonstrukciju postojećih građevina, kao i projekti koji doprinose stvaranju novih radnih mjesta, koriste obnovljive izvore energije i uvode digitalne tehnologije.

Uvođenje digitalnih tehnnologija je najvažniji novitet u prijavi i provedbi projekata javne infrastrukture koji su sufinancirani iz Fonda za ruralni razvoj. U sklopu natječaja za građenje nerazvrstanih cesta, digitalizacija se odnosi na sve osnovne elemente nerazvrstane ceste koji su propisani člankom 100. Zakona o cestama, a koji se mogu opravdano i realno digitalizirati. U prijevodu, to se ponajprije odnosi na uvođenje digitalnih sustava za kontrolu i nadzor prometa, svijetleće prometne znakove, sustave pametnog upravljanja javnom rasvjetom na prometnicama i sl. Dodatno, kako bi se ostvarili bodovi za odabir prema kriteriju digitalizacije, morate planirati troškove digitalnih elemenata ceste od minimalno 10% troškova radova izgradnje i/ili rekonstrukcije, što se dokazuje glavnim projektom te Prilogom 6. natječaja.

Zašto su bitni sustavi javnog navodnjavanja

Suša kao prirodna pojava predstavlja manjak oborina u nekom duljem razdoblju. U 2021. ekonomske štete od prirodnih nepogoda iznosile su 292 milijuna EUR. U 12 promatranih godina, suša čini štete veće od 50 % od svih prirodnih nepogoda u 25 % slučajeva. Razna istraživanja navode očekivano smanjenje prinosa uslijed djelovanja visokih temperatura i kao posljedica suše. Pad prinosa pšenice u 2022. u odnosu na 2021. kad je zabilježena suša iznosio je oko 10%, a smanjenje prinosa ječma 17%. Studije su pokazale da suša može uzrokovati smanjenje prinosa ječma i uljane repice za 10% do 50%, a pšenice od 20 % do 50 % ovisno o intenzitetu suše i stadiju razvoja biljke u vrijeme suše. Unatoč bogatim vodnim resursima u Hrvatskoj se navodnjava samo 1,9% ukupno korištenih poljoprivrednih površina. Kako bi se unaprijedila prilagodba proizvodnih sustava u poljoprivredi klimatskim i okolišnim uvjetima te doprinijelo stabilnoj poljoprivrednoj proizvodnji, unutar Strateškog plana je planirana potpora za nove sustave navodnjavanja čime se namjerava doprinijeti povećanju poljoprivrednih površina s mogućnošću navodnjavanja. Prihvatljivi projekti jedinica područne regionalne samouprave predstavljaju izgradnje novih sustava javnog navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom a kojim se dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja.

Prihvatljivima se smatraju i ulaganja u sustave navodnjavanja koji svoje potrebe za vodom zadovoljavaju iz alternativnih izvora, kao što su, na primjer, sakupljanjem oborinskih voda u različite vrste spremnika i mini akumulacija.

Važno je pritom istaći da se potpora ne dodjeljuje za sustav navodnjavanja na parceli, već za gradnju sustava koji će omogućiti dovod vode do parcela krajnjih korisnika koji se nalaze u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja. Potpore iznose do 100% prihvatljivih troškova pri izgradnji novog sustava javnog navodnjavanja kao što su akumulacije, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav, kanali i melioracijska odvodnja uključujući i podzemnu drenažu kao elemente funkcionalne cjeline projekta i slično, a koji dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom.

Za više informacija o fondovima EU obratite se našim stručnjacima na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti