Potpore namijenjene novoj opremi, zapošljavanju žena, postizanju energetske učinkovitosti i prijavi za EU fondove

Primorsko-goranska županija objavila je natječaj za osjetljivu skupinu, mini, mikro i srednje poduzetnike na koji treba požuriti jer traje do 6. listopada

Kako bi pomogli razvoju poduzetništva na svom području Primorsko-goranska županija objavila je natječaj za osjetljivu skupinu, mini, mikro i srednje poduzetnike. Nudi im potpore u iznosu od tisuću do 10 tisuća eura za 80 do 100 posto prihvatljivih potpora u natječaju na koji treba požuriti jer traje do 6. listopada ove godine. Iako kratkog roka i malih iznosa ove potpore mogu biti ključne tvrtkama koje započinju poslovnu djelatnost, a između ostalog, potporama se pomaže zapošljavanje i samozapošljavanje žena u području turizma i ruralnog razvoja.

Riječ je o potporama namijenjenim obrtima kao i  trgovačkim društvima osnovanim kao d.o.o. i j.d.o.o. kojima se sufinancira nabava opreme u prerađivačkoj djelatnosti, poticanju energetske učinkovitosti, pruža pomoć u slučaju da je riječ o novoosnovanim poduzećima, potiče zapošljavanje i samozapošljavanje žena te pomaže u sufinanciranju priprema i prijava projekata za EU fondove.

Od novih alata do računalnih programa

Pri sufinanciranju 80 posto troškova opreme u prerađivačkoj djelatnosti potporama se financira nabava dugotrajne imovine koja služi unaprjeđenju i modernizaciji obavljanja proizvodne djelatnosti prijavitelja, zelenoj tranziciji ili ekološki prihvatljivim proizvodnim procesima. Financira se i poboljšanje učinkovitosti resursa kao što su ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost namijenjenih isključivo za aktivnosti u funkciji obavljanja prerađivačke djelatnosti. Pritom se financira nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa u iznosu do 10.000,00 eura.

Pri poticanju energetske učinkovitosti financira se priprema dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije na području Županije u iznosu do 10.000,00 eura kao naknada 80 posto troškova za inženjere i arhitekte za izradu projektno-tehničke dokumentacije – Glavnog projekta sukladno Zakonu o gradnji, Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koji sadržava proračun i rekapitulaciju ušteda energije i emisija CO2 za lokaciju provedbe projekta s odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja, ukoliko su isti potrebni te koji su evidentirani kao dugotrajna imovina.

Poslovni planovi i zapošljavanje i samozapošljavanje žena

Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima namijenjene su za aktivnosti nastale pri pokretanju poslovanja i za obavljanje gospodarske aktivnosti. Pritom će se u iznosu do 10.000,00 eura sufinancirati 80 posto troškova izrade poslovnih planova i investicijskih programa za kapitalna ulaganja, troškovi za opremanje poslovnog prostora, nabavu opreme za osnovnu djelatnost trgovačkog društva ili jednu od djelatnosti obrta, nabavu informatičke opreme i računalnih programa i drugi troškovi vezani za poslovanje novoosnovanog obrta ili trgovačkog društva koji su evidentirani kao dugotrajna imovina.

Poticanjem zapošljavanja i samozapošljavanja žena u iznosima od 1.000,00 do 4.000,00 eura bez PDV-a financirat će se do 100 posto troškova osoblja i materijalnih troškova.

Priprema i prijava projekata za EU fondove sufinancirat će se u iznosu do 10.000.00 eura što može biti do 100 posto prihvatljivih troškova za aktivnosti koje se odnose na izradu i pripremu dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja. Riječ je o naknadi za izradu i pripremu dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj s dokazom o otvorenom EU natječaju za sufinanciranje ulaganja na koji se prijavljuje prijavitelj s opisom investicijskog  ulaganja.

Za više informacija obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti