Možda se šteta uzgajivačima svinja ne može nadoknaditi, ali se može ublažiti

Afrička svinjska kuga već je ugrozila mnoge farme i zato su, da bi se ublažile posljedice, odobrene potpore u iznosu od 7 milijuna eura

 

Pojava afričke svinjske kuge uzrokovala je ogromne probleme dijelu uzgajivača i stoga je Vlada odlučila dodijeliti potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima kako bi ublažila štete zbog uginuća i/ili usmrćivanja svinja. Rok za prijavu proizvođača svinja koji su pretrpjeli štetu od 26. lipnja, kada je bolest potvrđena u Republici Hrvatskoj izuzetno je kratak, traje samo do 4. prosinca te je potrebno što žurnije podnijeti prijavu.

Vlada je osigurala 7 milijuna eura od kojih je za provedbu Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge osigurano 2.000.000,00 eura, a za provedbu Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge osigurano je 5.000.000,00 eura.

Da bi omogućila isplatu naknade Vlada je donijela dva programa potpore za ublažavanje posljedica afričke svinjske kuge. Riječ je o dva pravilnika, Pravilniku o provedbi Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) i Pravilniku o provedbi Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge.

Cilj Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge je kroz financijsku pomoć uzgajivačima svinja nadoknaditi povećane troškove držanja, uzrokovane otežanim prometovanjem živih svinja te povećanim troškovima hranidbe uzrokovanim provedbom naređenih mjera, počevši od 26. lipnja 2023., kad je bolest potvrđena u Republici Hrvatskoj.

Ublažavanje šteta zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge cilj je Programa potpore gospodarstvima te se stoga dodjeljuju potpore za nadoknadu gubitka prihoda zbog naređenih mjera, koje su na snazi zbog kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge, sukladno relevantnim regulativama i mjerama kontrole bolesti, odnosno nemogućnosti držanja svinja.

Uvjeti za ostvarivanje potpore

Neophodni uvjeti za ostvarivanje pomoći su upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i upis u Registar objekata, farmi. Uz to, korisnik potpore mora imati i zapisnik Državnog inspektorata o provedenom usmrćivanju ili uklanjanju svinja od trenutka potvrde afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Nakon 12 mjeseci od dodjele ukupnog iznosa potpore korisnik potpore dužan je obnoviti svinjogojsku proizvodnju minimalno do razine na kojoj je bila prije nastanka štete odnosno uginuća i/ili provedbe usmrćivanja svinja. Ukoliko korisnik ne obnovi svinjogojsku proizvodnju dužan je povećati postojeću drugu stočarsku proizvodnju ili započeti novu stočarsku proizvodnju minimalno za broj uvjetnih grla druge stoke koji je sukladan broju uvjetnih grla svinja koje je držao prije nastanka štete. Korisnik potpore dužan je držati životinje na odgovarajući način u odnosu na biosigurnosne mjere.

Korisnici potpore koji ne ispune navedenu obvezu moraju vratiti ukupan iznos potpore dodijeljene na temelju ovoga Pravilnika i Programa. Zahtjev za potporu se podnosi na dva načina, osobno u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili putem AGRONET-a, zaštićene aplikacije, ali je tada Ageniciji obavezan dostaviti i potpisanu, odnosno ovjerenu Izjavu.

Za dane nemogućnosti držanja svinja za svako naredno tromjesečno razdoblje, počevši od 1. studenoga 2023. godine, Zahtjev se podnosi od 1. do 15. u mjesecu za prethodno tromjesečno razdoblje, počevši od 1. veljače 2024. godine.

Kako utvrditi iznos potpore

Iznos potpore utvrđuje se na način da se na temelju broja usmrćenih i/ili uklonjenih svinja procijeni prosječni proizvodni potencijal gospodarstva, odnosno iskaže gubitak zbog nemogućnosti proizvodnje. Proizvodni potencijal utvrđuje se prema broju usmrćenih rasplodnih svinja te prema broju usmrćenih tovljenika na gospodarstvu. Iznos gubitka temeljem broja rasplodnih svinja na gospodarstvu utvrđuje se na način da se broj grla množi sa jediničnim iznosom od 2,18 eura i brojem dana nemogućnosti držanja svinja na gospodarstvu. Iznos gubitka temeljem broja tovljenika na gospodarstvu utvrđuje se na način da se broj grla množi iznosom od 0,36 eura i brojem dana nemogućnosti držanja svinja na gospodarstvu. Jedinični iznosi od 2,18 eura za rasplodne svinje te 0,36 eura za tovne svinje za utvrđen je temeljem modela kalkulacija u svinjogojstvu Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede, a temeljem prosječnih cijena prasadi na europskom tržištu u trećem kvartalu 2023. godine prema podatcima Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj te prosječnih cijena tovnih svinja u trećem kvartalu 2023. godine prema podatcima Tržišno informacijskog sustava u poljoprivredi. U kalkulacijama su korištene prosječne veleprodajne cijene stočne hrane u trećem kvartalu 2023. godine te prosječne otkupne cijene žitarica u prvih 9 mjeseci 2023. godine prema podatcima TISUP-a.

Godišnje pokriće varijabilnih troškova u proizvodnji prasadi koji iznosi 796,61 eura dijeli se s brojem 365 te se dobije dnevno pokriće varijabilnih troškova po rasplodnoj svinji, odnosno jedinični iznos. Godišnje pokriće varijabilnih troškova u proizvodnji tovnih svinja iznosi 44,08 eura po jednom tovljeniku u jednom proizvodnom ciklusu. Obzirom da se prema modelu kalkulacija u svinjogojstvu u jednoj godini u proizvodnji tovnih svinja odviju 3,02 proizvodna ciklusa pokriće varijabilnih troškova po tovnom mjestu godišnje iznosi 133,12 eura. Godišnje pokriće varijabilnih troškova dijeli se s brojem 365 te se dobije dnevno pokriće varijabilnih troškova po tovljeniku, odnosno jedinični iznos.

Za više informacija o EU fondovima obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti