Nova godina donijela je i nove pragove u postupcima javne nabave

Novi, viši, vrijednosni pragovi javne nabave određeni novim uredbama Europske komisije primjenjivat će se sljedeće dvije godine

 

Od početka godine, točnije 1. siječnja se temeljem novih uredbi Europske komisije primjenjuju nove vrijednosti  europskih pragova za postupke javne nabave kojima se razgraničuje nabava male i velike vrijednosti u smislu Zakona o javnoj nabavi.

Ciljevi provođenja javne nabave između ostalog obuhvaćaju jednaki tretman svih sudionika sustava javne nabave, poticanje tržišnog natjecanja i održivog gospodarskog rasta te pružanje jedinstvene pravne zaštite sudionicima procesa nabave.

Novi vrijednosni pragovi primjenjivat će se sljedeće dvije godine.

Javni naručitelji su državna tijela iz Zakona o javnoj nabavi iz 2016. i decentralizirani javni naručitelji. Prag razgraničenja za male i velike nabave za državna tijela sada iznosi 143 tisuće eura, a za decentralizirane javne naručitelje, što su jedinice lokalne i područne, regionalne, samouprave 221 tisuću eura.

Pritom je prag razgraničenja za sve javne naručitelje 750 tisuća eura za društvene i druge posebne usluge iz Priloga X ZJN 2016. dok je za radove prag razgraničenja 5.538.000 eura za sve naručitelje. Kada je riječ o sektorskim naručiteljima, tada je prag razgraničenja za nabavu roba, usluga i projektnih  natječaja 443 tisuće eura. Za društvene i druge posebne usluge iz Priloga X ZJN-a prag razgraničenja je 1.000.000,00 eura za javne naručitelje, a pri nabavi radova je 5.538.000,00 eura.

Ako je procijenjena vrijednost nabave manja od navedenih iznosa, riječ je o nabavi male vrijednosti, a ako je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od ovih iznosa, radi se o nabavi velike vrijednosti.

Državna tijela Republike Hrvatske navedena su u Prilogu I. ZJN 2016, a to su na primjer, ministarstva, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama, sudovi, državna odvjetništva, pravobraniteljstva, Hrvatska narodna banka, agencije kojima je osnivač RH i druge institucije.

U decentralizirane javne naručitelje ubrajaju se jedinice lokalne i područne, regionalne, samouprave i tijela javnog prava odnosno njihova udruženja.

Tijela javnog prava su subjekti koji kumulativno imaju pravnu osobnost, osnovani su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj, i u iznosu većem od 50 % financira ih javni naručitelj ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane javnog naručitelja ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovao javni naručitelj.

Sektorski naručitelji mogu biti javni naručitelji koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti, trgovačka društva u kojima javni naručitelj ima ili može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je društvo uređeno i koja obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti, te drugi subjekti koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti na temelju posebnih ili isključivih prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo.

Sektorske djelatnosti su djelatnosti u području plina i toplinske energije, električne energije, vodnog gospodarstva, prijevoza, zračnih i morskih luka, te poštanskih usluga.

Za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura odnosno radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura što su vrijednosti primjenjive za jednostavnu nabavu, ne primjenjuje se ZJN 2016, već pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Opći akt te sve njegove izmjene i dopune naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.

Što je javna nabava?

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima – državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – budući da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Pravila i postupci trebaju imati javnu prepoznatljivost i osigurati pristupačnost svim zainteresiranim osobama uz istovremeno postizanje najšireg društvenog nadzora nad potrošnjom javnih sredstava. Pravni i zakonski okvir koji se odnosi na Javnu nabavu obuhvaća niz različitih propisa, institucija i službi. Elektronička javna nabava, e-nabava, je sveobuhvatni naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje elektroničke alate kao potporu različitim fazama procesa javne nabave. Pravila koja se primjenjuju na svaku pojedinu nabavu ovise ovisi o procijenjenoj vrijednosti nabave, a ta vrijednost se izražava bez PDV-a, odnosno o vrijednosnom pragu nabave koji je utvrđenom europskim direktivama o nabavi ili nacionalnim zakonodavstvom. Pojednostavljeno rečeno, s obzirom na procijenjeni iznos za nabavu roba, radova i usluga, koriste se različiti Zakonom propisani postupci javne nabave.

Prema Zakonu o javnoj nabavi postoji i obaveza  provođenja  postupka obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno pet dana prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga.

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Nabave velike i male vrijednosti

Nabava velike vrijednosti određena je europskim pragovima. Vrijednost EU pragova Uredbom utvrđuje Europska Komisija i oni se u pravilu mijenjaju svake dvije godine. Sve objave javne nabave velike vrijednosti od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji moraju se, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, objaviti i u Službenom listu Europske unije, TED – Tender Electronic Daily. Tome nasuprot, postoji i javna nabava male vrijednosti, a riječ je o nabavi roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 66.360,00 eura i objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Nabave ispod zakonskog odnose se na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura.

Za dodatne informacije o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti