Mali projekti imaju više od 41 milijuna eura za dobre rezultate

U tijeku su dva natječaja za projekte suradnje na područjima unutar dunavske regije koji se, između ostaloga, bave prilagodbom klimatskim promjenama, jačanjem zaštite okoliša, povećanjem učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju

Suradnja na strateškim područjima unutar dunavske regije između članica EU i susjednih zemalja u okviru programa Europske teritorijalne suradnje ostvaruje se kroz projekte u specifičnim područjima politike. U tijeku su dva natječaja ukupne vrijednosti 41,6 milijuna eura iz Interreg fonda. Projektni prijedlozi za oba natječaja mogu se podnijeti do 29. ožujka u 14:00 sati.

Poziv za natječaj vrijedan 3,6 milijuna eura namijenjen malim projektima Seed Money Facility, SMF, ima cilj razvoj strateških projekata koji su u skladu s prioritetima Strategije Europske unije za dunavsku regiju, EUSDR. Projektni prijedlozi podneseni u okviru ovog poziva moraju biti usklađeni najmanje s jednim od 12 prioritetnih područja te se jasno odnositi na akcijski plan i ciljeve EUSDR-a.

Strateški projekti proizašli iz ovog poziva moraju biti koncipirani tako da se mogu financirati u okviru bilo koje sheme javnog financiranja dostupne u dunavskoj regiji ili kroz privlačenje potpore privatnih investitora, međunarodnih financijskih institucija i javno-privatnih partnerstava.

Stopa sufinanciranja iznosi 80% prihvatljivih troškova, a projektni prijedlozi podnose se u jednom koraku u kojem se od podnositelja zahtjeva traži da pripreme i podnesu puni obrazac za prijavu putem programskog elektronskog sustava – Jems.

Projektni prijedlozi moraju uključivati najmanje 2, a najviše 5 financijskih partnera iz minimalno 2 zemlje programskog područja. Prihvatljivi projektni partneri s čitavog teritorija RH mogu biti nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, privatne institucije neovisno o tome jesu li profitne ili neprofitne te međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili, s ograničenjima, prema međunarodnom pravu.

Projektima kulture i društvenih inovacija više od 38 milijuna eura

Drugi poziv, za koji se projektni prijedlozi mogu dostaviti do istog datuma, 29. ožujka u 14:00 sati, obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldovu i Ukrajinu) koje čine dunavsku regiju.

U sklopu drugog poziva Program će financirati projekte koji se između ostaloga bave prilagodbom klimatskim promjenama, jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti, povećanjem učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanjem pristupa obrazovanju, kao i jačanjem uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

Za prijavitelje će biti otvoreno 7 specifičnih ciljeva dok će vrijednost poziva iznositi oko 38 milijuna eura iz Interreg fonda, uz stopu sufinanciranja od 80% prihvatljivih troškova.

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno 3 financijska partnera iz minimalno 3 zemlje programskog područja.

Zašto je važan program transancionalne suradnje

Dunavski transnacionalni program jedan je od programa cilja Europske teritorijalne suradnje, poznatijeg po Interregu, a financira ga Europska unija kao jedan od ciljeva kohezijske politike Europske unije. Programi suradnje EU prvenstveno su osmišljeni za daljnju teritorijalnu integraciju kroz pojačanu suradnju u specifičnim područjima politike. Dunavski transnacionalni program, DTP, promiče gospodarsku, društvenu i teritorijalnu koheziju u dunavskoj regiji. Kako bi se postigao viši stupanj teritorijalne integracije vrlo heterogene dunavske regije, program transnacionalne suradnje djeluje kao pokretač politike i pionir u rješavanju zajedničkih izazova i potreba u određenim područjima politike u kojima se od transnacionalne suradnje očekuju opipljivi rezultati.

Raznolikost prirodnog okoliša, socioekonomske razlike i kulturna raznolikost različitih dijelova područja mogu se smatrati velikim izazovima, ali zapravo predstavljaju važne prilike i neiskorišten potencijal. Uzimajući u obzir zemljopisnu pokrivenost, ovaj vrlo složeni program pruža političku dimenziju transnacionalne suradnje koja je jedinstvena u Europi, uspješno se suočavajući s izazovima poput osiguravanja dobrih mehanizama za ugovaranje partnera koji primaju sredstva iz različitih instrumenata EU-a.

Zemljopisno, područje Dunavskog transnacionalnog programa preklapa se s teritorijem kojim se bavi Strategija EU-a za dunavsku regiju (EUSDR) i također obuhvaća sliv rijeke Dunav. Traže se snažne komplementarnosti sa širom Strategijom EU-a za dunavsku regiju (EUSDR).

Četiri tematska prioriteta

Dunavski transnacionalni program fokusiran je na četiri tematska prioriteta i otvara pozive za dostavu prijedloga koji se odnose na te prioritete.

Inovativna i društveno odgovorna dunavska regija jedan je od tih prioriteta. U okviru tog prioriteta potiču se ekološke inovacije, prijenosi znanja, politike klastera, društvenih inovacija i kvalificiranog poduzetništva, uključujući tehnološke i netehnološke aspekte inovacija. Dunavska regija odgovorna za okoliš i kulturu drugi je od prioriteta, a cilj mu je  očuvanje i upravljanje raznolikošću prirodnih i kulturnih dobara, održavanje glavnih ekoloških koridora duž riječnih sustava, prevencija i upravljanje rizicima za okoliš. Bolje povezana dunavska regija, kao treći prioritet ima za cilj poboljšati regionalnu povezanost s TEN-T mrežom, ekološki prihvatljivim prometnim sustavima, regionalnim energetskim planiranjem i koordinacijom. Dobro upravljana Dunavska regija je četvrti prioritet, a ciljevi joj se očituju u jačanju višerazinskog i transnacionalnog upravljanja u područjima s velikim društvenim izazovima, učinkovitijim upravljanjem EUSDR-om i razvojem složenih transnacionalnih projekata.

Dunavski transnacionalni program financira projekte za razvoj i praktičnu provedbu okvira politika, alata i usluga te konkretna mala pilot ulaganja. Ciljane skupine koje se mogu prijaviti za financiranje su regionalne i lokalne vlasti, razvojne agencije, sveučilišta i istraživački instituti, gospodarske komore, inovacijski centri i drugi relevantni akteri u području inovacija, gospodarskog razvoja, okoliša, prometa, energije i institucionalnih kapaciteta.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti