Za liječenje, poboljšanje dijagnoze i skrb za pacijente s rijetkim bolestima novih 18 milijuna eura

U okviru programa EU za zdravlje financirat će se zdravstvene organizacije i nevladine organizacije

Prije nekoliko dana Europska Komisija je pokrenula novu zajedničku akciju Jardin, za poboljšanje dijagnoze, liječenja i skrbi za pacijente s rijetkim bolestima u cijeloj Uniji. Europske referentne mreže će se, radi ostvarenja tog cilja integrirati u nacionalne zdravstvene sustave. Riječ je o mrežama visokospecijaliziranih pružatelja zdravstvene zaštite iz cijele Europe koji se bave složenim ili rijetkim bolestima i stanjima koja zahtijevaju visokospecijalizirano liječenje ili posebno znanje i resurse.

Zajednička akcija okuplja sve države članice EU-a te Norvešku i Ukrajinu, a bavit će temama kao što su načini liječenja pacijenata i upravljanje podacima o rijetkim bolestima. Za razdoblje od 2024. do 2027. akciji će biti dodijeljeno 15 milijuna eura iz programa “EU za zdravlje”  i 3,75 milijuna eura od država članica.

Program „EU za zdravlje” uspostavljen je kao odgovor na pandemiju bolesti Covid19 i radi jačanja pripravnosti na krizu u Uniji. Pandemija je ukazala na krhkost nacionalnih zdravstvenih sustava. Program „EU za zdravlje” pomoći će da postanu jači, otporniji i pristupačni te će tako pridonijeti suočavanju s dugoročnim zdravstvenim izazovima.

U zdravlje treba ulagati, a suvremeno zdravstvo implementira nova znanstvena rješenja i pruža bolju zdravstvenu skrb. Proračunom od 5,3 milijarde eura za razdoblje 2021.–2027. program „EU za zdravlje” pruža dosad nezabilježenu financijsku potporu EU-a u području zdravstva. Program „EU za zdravlje” pokazuje da je javno zdravlje prioritet EU-a i jedan je od glavnih instrumenata za izgradnju europske zdravstvene unije.

Četiri opće i deset posebnih ciljeva

Program „EU za zdravlje”, uspostavljen je Uredbom 2021/522. Donosi dodanu vrijednost EU-a i nadopunjuje politike država članica u nastojanju da se ostvare četiri opća cilja, koji predstavljaju ambicije programa, i deset posebnih ciljeva, koji predstavljaju područja djelovanja. Kada se govori o četiri opća cilja, misli se na poboljšanje i promicanje zdravlja, što znači promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti, posebno raka te međunarodne zdravstvene inicijative i suradnja.

Drugi opći cilj, odnosno zaštita ljudi usmjeren je na prevenciju, pripravnost i odgovor na prekogranične prijetnje zdravlju, dopunjavanje nacionalnih zaliha bitnih proizvoda potrebnih za vrijeme krize te uspostavu rezervnog medicinskog, zdravstvenog i pomoćnog osoblja.

Pristup lijekovima, medicinskim proizvodima i proizvodima potrebnima za vrijeme krize treći je cilj kojim se nastoji osigurati dostupnost, raspoloživost i cjenovna pristupačnosti tih proizvoda.

Jačanje zdravstvenih sustava predstavlja četvrti opći cilj Programa, a ostvaruje se unapređivanjem zdravstvenih podataka, digitalnih alata i usluga te digitalnom transformacijom zdravstvene zaštite. Uz to nastoji se poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi, razvoj i provedba zakonodavstva EU-a u području zdravlja i donošenje odluka na temelju dokaza, kao i integrirani rad nacionalnih zdravstvenih sustava.

Europska zdravstvena unija

Program „EU za zdravlje” otvorit će put prema Europskoj zdravstvenoj uniji  ulaganjima u hitne zdravstvene prioritete. Zdravstveni prioriteti su odgovor na krizu uzrokovanu bolešću Covid-19, jačanje otpornosti EU-a na prekogranične zdravstvene prijetnje, Europski plan za borbu protiv raka i farmaceutska strategija za Europu.

Bit će pojačana i druga područja kao što su digitalizacija zdravstvenih sustava, smanjenje broja infekcija otpornih na antimikrobna sredstva i povećanje stope procijepljenosti.

EU će proširiti uspješne inicijative kao što su europske referentne mreže za rijetke bolesti i nastaviti s međunarodnom suradnjom  usmjerenom na globalne prijetnje zdravlju i zdravstvene izazove.

Godišnji programi rada

Program „EU za zdravlje” provodi se prema godišnjim programima rada u okviru kojih se podupiru brojne mjere grupirane u četiri glavna područja, pri čemu se u međusektorskom kontekstu najveća važnost pridaje borbi protiv raka. Ta područja su pripravnost na krizu, promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti, zdravstveni sustavi i zdravstveno osoblje te digitalizacija.

U okviru programa financirat će se prihvatljivi subjekti, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama i u trećim zemljama koje su se pridružile programu.

Za ostvarivanje ciljeva programa „EU za zdravlje” neophodna je suradnja niza aktera. To znači da se se savjetuju o prioritetima i strateškom smjernicama programa. Pritom surađuju s Komisijom u okviru Upravljačke skupine programa „EU za zdravlje” kako bi se osigurala dosljednost i komplementarnost s nacionalnim zdravstvenim politikama. Države članice usto prije donošenja godišnjeg programa rada daju svoje mišljenje u okviru Odbora za program „EU za zdravlje”. Treće zemlje pridružene programu „EU za zdravlje” sudjeluju u postupku savjetovanja i prate rad Upravljačke skupine i programskog odbora programa „EU za zdravlje”. Imaju koristi od financiranja kao i svaka druga država članica EU-a. Dionici, uključujući predstavnike civilnog društva i udrugâ pacijenata, akademsku zajednicu i organizacije zdravstvenih djelatnika, daju svoja mišljenja o prioritetima i strateškim smjernicama te o potrebama koje treba uvrstiti u godišnji program rada. Europskom parlamentu dostavljaju se informacije o napretku pripremnih aktivnosti i aktivnosti informiranja dionika. Europska komisija priprema, donosi i provodi godišnje programe rada te prati i izvještava o napretku ostvarivanja ciljeva programa. Također može zatražiti mišljenja relevantnih decentraliziranih agencija i neovisnih stručnjaka u području zdravlja o tehničkim ili znanstvenim pitanjima koja su važna za provedbu programa. Program provodi Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo HaDEA. Programu „EU za zdravlje” pridruženi su Norveška, Island, Ukrajina i Moldova. Europska komisija je s ukrajinskim i moldavskim vlastima potpisala sporazum o pridruživanju kojim će se tim dvjema zemljama omogućiti pristup financijskim sredstvima EU-a.

Financiranje i natječaji

Mogućnosti financiranja u okviru programa objavljuje Izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA). No, budući da su zdravstveni izazovi po svojoj prirodi transverzalnog karaktera, program „EU za zdravlje” surađuje s drugim Unijinim programima, politikama, instrumentima i mjerama. To znači da surađuje s Europskim socijalnim fondom plus, ESF+, Europskim fondom za regionalni razvoj, programom Obzor Europa za istraživanja u području zdravlja, mehanizmom Unije za civilnu zaštitu/ rescEU za stvaranje zaliha medicinske opreme za izvanredne situacije te programom Digitalna Europa i Instrumentom za povezivanje Europe za stvaranje digitalne infrastrukture potrebne za digitalne alate koji se koriste u zdravstvu. Uz njih, tu je i program InvestEU kao i program jedinstvenog tržišta, mehanizam za oporavak i otpornost te Erasmus+ i instrument za hitnu potporu.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti