RJEŠENJE O OCJENI O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

U okvir projektne dokumentacije za pripremu i/ili provedbu infrastrukturnog projekta gradnje i rekonstrukcije većinom ulazi i rješenje o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Važan je ovo korak za svakog investitora jer predstavlja administrativno opterećenje koje može odgoditi vaše projektne aktivnosti te dovesti do kašnjenja u cjelokupnoj realizaciji.

 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) regulirana je čl. 78 st.1. Zakona o zaštiti okoliša  (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18, dalje: Zakon) te Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/2014, 3/2014) člancima 24., 25., 26., i 27 (dalje: Uredba). U Prilogu II.  Uredbe propisani su i zahvati za koje je potrebno provesti postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Naprimjer ako radite sunčanu elektranu kao samostojeći objekt, vjetroelektranu ili hidroelektranu kandidat ste za podnošenje zahtjeva u spomenutom postupku. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_118.html.

 

Cilj zakonodavca je zaštiti i očuvati prirodu te spriječiti ili ublažiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti. Tu svakako nema dileme da se i prema prirodi i njezinim resursima moramo ophoditi racionalno i savjesno bez obzira na važnost projekta kojeg provodimo ili ćemo tek provoditi.

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske (dalje: MINGOR) nadležno je za provedbu ovih postupaka. Rok za donošenje rješenja u OPUO postupku je dva mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva nositelja zahvata. Iznimno postupak se može produžiti, a u tom slučaju nadležno Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo u županiji te u Gradu Zagrebu dužno je pisanim putem obavijestiti nositelja zahvata o razlozima produženja i o novom roku za provedbu postupka. Zanimljivo je kako zakonom nije definirano na koji rok se postupak može produžiti što ostavlja dovoljno prostora za diskrecijska postupanja budući je provoditelj postupka ovdje zaštićen samim zakonom.

 

Važno je istaknuti razliku između zahvata za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš (dalje: PUO) i zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš OPUO. Uredba ima tri priloga u kojima možete pogledati je li vaš zahvat kandidat za spomenute postupke. Postupci se prvenstveno razlikuju u rokovima. Za razliku od vremenskog perioda za donošenja rješenja u OPUO u PUO je definiran rok od četiri mjeseca, te je definiran i rok od dva mjeseca na koji se postupak može produžiti ako je to nužno za obavljanje daljnjih radnji. Ovime je podnositelj zahtjeva u PUO postupku u „povoljnijem položaju“ jer se može pozivati na zakonom propisani rok produženja, a obje strane postupka imaju i pravno uporište.

 

 

Sada kada smo vam istaknuli razliku da postoje dva odvojena postupka u cilju zaštite okoliša vratit ćemo se na OPUO postupak. Nositelj zahtjeva podnosi svoj zahtjev u MINGOR uz izrađeni Elaborat zaštite okoliša od strane ovlaštenog gospodarskog subjekta. Po primitku zahtjeva MINGOR, nakon što ispita ispravnost priložene dokumentacije, je dužan objaviti Informaciju o zahtjevu na svojoj web stranici. Zahvati u ovom postupku podliježu i postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu koji se u skladu s čl. 30. st. 9. Zakona vode u okviru UPUO postupka. Od primitka zahtjeva do objave Informacije o zahtjevu može proteći i više od dva mjeseca što znači da je već u startu prekoračen rok za donošenje rješenja. Objavom Informacije sva zainteresirana javnost može sudjelovati u postupku na način da svoja mišljenja o zahtjevu pošalje na adresu ministarstva. Po isteku 30 dana na web stranici MINGOR mora okončati postupak pribavljanja mišljenja nadležnih tijela i/ili pravnih osoba s javnim ovlastima o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje u njihovoj nadležnosti. Primjere objavljenih Informacija možete vidjeti na https://mingor.gov.hr/ocjena-o-potrebi-procjene-utjecaja-zahvata-na-okolis-opuo-4016/4016

 

U ovim postupcima koji su komplicirani ponajprije po duljini trajanja, nositelji zahtjeva mogu čekati i do godine dana donošenje rješenja. Od podnošenja zahtjeva do same objave Informacije može proteći u najboljem slučaju četiri mjeseca. Dakle, vi kao nositelj zahvata čekate četiri mjeseca da se vaš zahtjev objavi. To nije sve, preostaju vam u najboljem slučaju još dva mjeseca do donošenja rješenja. Praksa nas je dovela do termina „u najboljem slučaju“ znači da ovo možete postići slanjem uzastopnih požurnica nadležnom odjelu pri MINGOR-u. Rješenje je sastavni dio i dokumentacije za podnošenje zahtjeva za lokacijsku dozvolu uz idejni projekt.

 

Ukoliko ste prijavitelj projekta koji ima propisani rok prijave jasno je da ćete vrlo teško zadovoljiti ovaj  kriterij prihvatljivosti. S druge strane, ukoliko u fazi provedbe projekta provodite ovaj postupak morate biti spremni na kašnjenja cijelog procesa. Međutim, uspješna provedba projekta ne bi trebala ovisiti samo o vama već podrazumijeva i suradničku te pravodobnu podršku relevantnih državnih tijela u čijoj je ingerenciji izdavanje dozvola bez kojih u pravilu nije niti moguće pravovremeno okončati projektne aktivnosti.

 

Dakle, podjela odgovornosti je ključan element za prevladavanje poteškoća. Utjecaj dugotrajnih postupaka na životni ciklus projekata treba biti sveden na poštivanje propisanih zakonskih rokova kako bi nositelj zahvata mogao planirati svoje investicijske procese, a nepobitna je činjenica da bi se ovakvi postupci trebali preispitati kod zakonodavca posebno u razdoblju u kojem se trenutno nalazimo, gdje se potiču projekti obnovljivih izvora energije. Razvidna je opterećenost tijela nadležnog za donošenje rješenja stoga bi se trebala razmotriti opcija osiguranja dovoljnog broja stručnjaka radi pravodobnog odlučivanja o podnesenim zahtjevima.

 

Ovim načinom dovodimo nositelje do produženja rokova trajanja projekta ili odustanka od dobre projektne ideje što niti jednom sudioniku procesa nije u interesu. Svakako držimo kako će u narednom razdoblju ovi postupci biti predmet preispitivanja i predlaganja novih zakonskih mogućnosti interesnih skupina. Slobodno nam se obratite s Vašim upitima i nedoumicama na info@logickamatrica.eu.

 

Zadnje novosti

Tri nova poziva za vrtiće, osnovne i srednje škole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je natječaje kojima se povećavaju kapaciteti i osiguravaju bolji programi obrazovanja Povećan broj vrtića, jednosmjenska nastava u osnovnim školama