Pravila EU moraju vrijediti za sve, pa i Hrvatsku

Da bi mogle koristiti blagodati članstva kao što su fondovi EU, države moraju poštivati primjenu pravila EU u korist građana i poslovnih subjekata. Zbog toga je nekoliko postupaka pokrenuto i protiv Hrvatske

 

Usklađivanje propisa država članica s pravnim normama EU važno je radi osiguranja adekvatne primjene pravila EU-a u korist građana i poslovnih subjekata. Kako bi osigurala tu primjenu prava Europska komisija donosi odluke protiv država koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Donošenje tih odluka povlači za sobom i sankcije prema državama članicama. Komisija je zaključila 73 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za daljnjim postupanjem Komisije. No, neki postupci su u tijeku, a među njima su i oni koji se odnose na Hrvatsku.

Financijske sankcije zbog otpada

Europska komisija uputila je Sudu Europske unije predmet protiv Hrvatske (INFR(2020)0437) zbog neobavješćivanja o mjerama kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva EU 2018/852 o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu. Direktivom 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu nastoji se zaštititi okoliš i osigurati dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Njome se, među ostalim, utvrđuju ciljevi za recikliranje ambalaže.  Države članice EU-a morat će do 2025. reciklirati 65 % svojeg ambalažnog otpada, što će 2030. porasti na 70 %. Države članice morale su prenijeti Direktivu 2018/852 u nacionalno zakonodavstvo do 5. srpnja 2020. Hrvatska nije u potpunosti prenijela sve relevantne odredbe ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo.

Komisija je stoga Hrvatskoj u listopadu 2020. poslala službenu opomenu, a u lipnju 2021. obrazloženo mišljenje. Hrvatska je odgovorila u srpnju 2021. i obavijestila Komisiju da će Direktiva biti prenesena Zakonom o gospodarenju otpadom i zakonodavnim mjerama za ambalažu i ambalažni otpad. Zakon o gospodarenju otpadom stupio je na snagu 31. srpnja 2021. godine, međutim zakonodavne mjere za provedbu ovoga Zakona nisu donesene niti su priopćene Komisiji. Hrvatska nije izvijestila o potpunom prenošenju svih relevantnih odredaba te Direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo niti je dostavila dovoljno jasne i precizne informacije o mjerama kojima država članica smatra da je ispunila različite obveze koje su joj nametnute navedenom Direktivom. Zbog toga je Komisija odlučila uputiti predmet protiv Hrvatske Sudu Europske unije. Budući da se predmet odnosi na neobavješćivanje o mjerama za prenošenje direktive, Komisija će od Suda Europske unije zatražiti da Hrvatskoj izrekne financijske sankcije u skladu s člankom 260. stavkom 3.

Opomena zbog propusta pri primjeni pravila u jamstvima za djecu u kaznenim predmetima

Službenom opomenom Belgiji, Češkoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Francuskoj, Latviji i Finskoj zbog povrede prenošenja pravila EU-a o postupovnim jamstvima za djecu u kaznenim postupcima Komisija je pokrenula postupak kojim navedenim državama daje rok od dva mjeseca da uklone nedostatke u nacionalnim zakonodavstvima.  Ovih sedam država članica nisu u nacionalno zakonodavstvo u potpunosti prenijele Direktivu o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima. Češka, Grčka i Hrvatska primile su u rujnu 2019. prethodnu službenu opomenu zbog neobavješćivanja o mjerama za prenošenje Direktive, ali su od tada obavijestile Komisiju o mjerama. Dodatne službene opomene odnose se na preostale nedostatke u prenošenju. Direktiva EU 2016/800 dio je sveobuhvatne strategije EU-a za jamčenje zajedničkih minimalnih standarda za prava osumnjičenika i optuženika na pošteno suđenje diljem EU-a. Njome se utvrđuju ključna prava djece u kaznenim postupcima, kao što su pravo na pojedinačnu procjenu, posebno postupanje u slučaju lišavanja slobode i pravo na pratnju nositelja roditeljske odgovornosti tijekom postupka.

Komisija smatra da Belgija i Latvija nisu prenijele zahtjeve iz Direktive u pogledu njezina područja primjene, da Belgija i Finska nisu prenijele definicije ključnih pojmova, da Finska, Hrvatska, Latvija i Belgija nisu prenijele pravo na informacije u skladu sa zahtjevom Direktive, te da Belgija nije prenijela pravo na informiranje nositelja roditeljske odgovornosti o pravima djeteta. Komisija smatra i da Belgija nije prenijela pravo na pomoć odvjetnika, a Finska i Belgija pravo na pojedinačnu procjenu, dok Finska, Francuska, Hrvatska i Belgija nisu prenijela pravo na liječnički pregled, te da Belgija nije prenijela pravo na audiovizualno snimanje ispitivanja. Grčka, Francuska i Hrvatska nisu prenijele u svoja zakonodavstva pravo na posebno postupanje u slučaju lišavanja slobode, dok Belgija nije prenijela pravo djeteta na pratnju nositelja roditeljske odgovornosti tijekom postupka, kao i pravo na postupak na temelju europskog uhidbenog naloga. Hrvatska, uz navedene zamjerke nije prenijela pravo osposobljavanja osoblja tijela kaznenog progona i ustanova za zadržavanje koje se bavi predmetima koji uključuju djecu, a Latvija nije prenijela pravo pripisivanja troškova koji proizlaze iz primjene određenih prava zajamčenih Direktivom. Sve te države članice osim Finske nisu ispunile zahtjev da se u mjere za prenošenje uključi upućivanje na Direktivu, čime se zainteresiranim državama članicama omogućuje da utvrde opseg svojih prava i obveza.

Stoga je Komisija odlučila uputiti službene opomene Belgiji, Francuskoj, Latviji i Finskoj; i dodatne službene opomene Češkoj, Grčkoj i Hrvatskoj. Ako države članice  roku od dva mjeseca ne poduzmu potrebne mjere za uklanjanje nedostataka koje je utvrdila Komisija ili ne dostave zadovoljavajući odgovor, Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

 Hrvatska još ne poštuje pravila EU-a o označavanju guma

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene Hrvatskoj zbog propusta obavješćivanja o nacionalnim pravilima o sankcijama koje izriče za kršenja Uredbe EU-a o označavanju guma u pogledu učinkovitosti potrošnje goriva i drugih parametara.

Ovom se Uredbom utvrđuje sustav označavanja kojim se potrošačima omogućuje odabir guma koje su u skladu s Uredbom u pogledu učinkovitosti potrošnje goriva, prianjanja na mokroj podlozi i buke. Gume s učinkovitom potrošnjom goriva mogu pomoći potrošačima da uštede na računima za gorivo i doprinesu smanjenju emisija CO2. Ključno je da sve države članice osiguraju da se na tržište ili u uporabu stavljaju samo gume koje su u skladu s Uredbom EU-a o označavanju guma te da se uvedu sankcije za povrede Uredbe.

Države članice morale su do 1. svibnja 2021. obavijestiti Komisiju o svojim pravilima o sankcijama i provedbenim mehanizmima. Hrvatska do zadanog roka nije obavijestila Komisiju o svojim pravilima. Komisija je od lipnja 2021. u kontaktu s hrvatskim tijelima i podsjetila Hrvatsku na tu obvezu. Međutim, budući da Hrvatska još nije prijavila svoj sustav kazni, Komisija je odlučila uputiti službenu opomenu. Hrvatska ima dva mjeseca da odgovori i ukloni nedostatke koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može Hrvatskoj uputiti obrazloženo mišljenje.

Za informacije o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti