LAG-ovima 102,9 milijuna eura za intervencije

Svrha natječaja koji se zatvara 29.rujna 2023. je odabir LAG-ova unutar SP ZPP 2023.-2027. u svrhu provedbe LAG intervencija u okviru lokalne razvojne strategije

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. kolovoza 2023. godine natječaj za odabir lokalnih akcijskih grupa (LAG) u programskom razdoblju 2023.-2027. unutar intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. u iznosu od 102,9 milijuna eura.

Svrha natječaja je odabir LAG-ova unutar SP ZPP 2023.-2027. u svrhu provedbe LAG intervencija u okviru lokalne razvojne strategije, LRS, kao njihovim temeljnim dokumentom za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. Alocirana sredstava natječaja u iznosu od 102,9 milijuna eura, LAG-ovi će dalje distribuirati krajnjim korisnicima putem svojih LAG natječaja za različite LAG intervencije u okviru LRS.

Prihvatljivi korisnici unutar ovog natječaja jesu lokalne akcijske grupe, LAG, u skladu s uvjetima prihvatljivosti iz Pravilnika.

Visina potpore po LAG-u se određuje tijekom administrativne kontrole u skladu s ostvarenim brojem bodova iz Priloga 2 Pravilnika.

Podnošenje Zahtjeva za potporu je u razdoblju od 12:00 sati 28. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati 29. rujna 2023. godine.

Strateškim planovima u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, ZPP-a, podupire se prelazak na pametan, održiv, konkurentan, otporan i diversificiran poljoprivredni sektor, čime se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom. Ti planovi ujedno pridonose djelovanju u području klime, zaštiti prirodnih resursa i očuvanju/povećanju bioraznolikosti te jačanju socioekonomske strukture ruralnih područja.

Tim se planovima podupiru brojne intervencije usmjerene na posebne potrebe država članica i njihovih regija. Osmišljeni su u skladu s novim pristupom usmjerenim na rezultate i uspješnost u cilju ostvarenja konkretnih rezultata u odnosu na posebne ciljeve ZPP-a na razini EU-a, ali i doprinos europskom zelenom planu.

Potrebe ruralnih područja nastojat će se riješiti i u okviru drugih instrumenata EU-a kao što su Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF) ili europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF).

Za hrvatsku su poljoprivredu karakteristična mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se često nalaze na planinskim ili krškim, odnosno, vapnenačkim područjima i područjima s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima. Šumama je prekriveno 37 % ukupne površine Hrvatske, oko 68 % korištene poljoprivredne površine čini obradivo zemljište, a 26 % su trajni travnjaci i livade. Ruralna područja čine 63% hrvatskog zemljišta u kojima živi više od 1,7 milijuna ljudi, odnosno 42,5% stanovništva Republike Hrvatske.

Što je hrvatski plan u okviru ZPP-a

Cilj je hrvatske strategije poduprijeti održivi razvoj gospodarski održivih poljoprivrednih gospodarstava i prerađivačkog sektora te poboljšanje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima. Brojnim poticajima poduprijet će se zaštita prirodnih resursa, bioraznolikosti i klime. Zahvaljujući različitim ulaganjima u poljoprivredna gospodarstva i projektima za razvoj poslovanja usredotočit će se i na mlade i male poljoprivrednike te na više standarde dobrobiti životinja u pet sektora stočarstva, a to su goveda, svinje, perad, koze i ovce).

U okviru hrvatskog plana pojačat će se napori za smanjenje razlike u dohotku između malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava i onih većih. Kako bi se stabilizirali prihodi manjih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava, 20 % omotnice za izravna plaćanja preraspodijelit će se svim malim i srednjim poljoprivrednicima za njihovih prvih 30 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Hrvatska će nastojati održati proizvodnju u poljoprivrednim sektorima koji su u poteškoćama. Potpora će se uglavnom pružati sektoru stočarstva i sektoru voća i povrća, čime će se pomoći poljoprivrednicima i ruralnim područjima općenito, jer održavanje proizvodnje, a time i radnih mjesta, važno je i za daljnji razvoj ruralnih područja i zaustavljanje njihove depopulacije.

Nadalje, u planu će se prednost dati razvoju proizvodnje kvalitetne hrane i ulaganjima u nju kako bi se povećala tržišna usmjerenost i konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava. U okviru plana poduprijet će se snažnija suradnja između poljoprivrednikâ i prerađivačkog sektora te kratki lanci opskrbe, posebno za mala poljoprivredna gospodarstva i visokokvalitetne proizvode.

Planom se predviđa uvođenje ekoshema, odnosno poticaja za poljoprivrednike koji dobrovoljno primjenjuju metode kojima se u području okoliša i klime ostvaruju veće ambicije od onih koje su obvezne. U okviru ekoshema za koje se prima potpora osigurat će se bolji plodored i upotreba usjeva koji vežu dušik, kao što su na primjer, mahunarke, održavanje obilježja krajobraza, upotreba prirodnog gnojiva na obradivom zemljištu, ispaša na pašnjacima i primjena metoda kojima se smanjuje erozija tla.

U graničnim pojasevima duž vodotokova ograničit će se upotreba svih vrsta gnojiva i sredstava za zaštitu bilja, čime će se smanjiti istjecanje hranjivih tvari. Poljoprivrednici će upravljati poljoprivrednim tlima na način koji ih štiti od erozije, primjerice sijanjem usjeva koji pokrivaju tlo radi njegova obogaćivanja i zaštite. Kako bi se očuvala i obnovila bioraznolikost, oko 10 % poljoprivrednih površina obradit će se metodama koje podupiru očuvanje i obnovu bioraznolikosti.

Važnu ulogu u planu imat će i ekološka poljoprivreda. Udio ekološke proizvodnje u Hrvatskoj u ovom trenutku iznosi 6,5 %. Uz pomoć ZPP-a površina pod ekološkim uzgojem povećat će se na 12 % poljoprivrednog zemljišta.

Posebni poticaji za mlađe od 40 godina

Konkurentnost ruralnih područja u Hrvatskoj ovisi, među ostalim, o poboljšanju stanja tehničke infrastrukture, poboljšanju dostupnosti osnovnih usluga i razvoju poduzetništva. Zbog toga će se u ruralnim područjima otvoriti više od 14 000 novih radnih mjesta, uz 84 ulaganja u infrastrukturu (voda, lokalne prometnice i dječji vrtići). Potpora će dodijeliti i za 76 ulaganja koja nisu povezana s poljoprivrednim gospodarstvima. U okviru europskog programa LEADER u ruralna područja uložit će se oko 103 milijuna EUR, što će pridonijeti društvenim inovacijama. Oko 87 % ruralnog stanovništva imat će koristi od 54 strategije lokalnog razvoja koje provode lokalne akcijske skupine u okviru pristupa LEADER pod vodstvom zajednice.

Kako bi se mlade potaknulo da se bave poljoprivrednim djelatnostima, više od 1000 hrvatskih poljoprivrednika mlađih od 40 godina dobit će posebne poticaje za osnivanje poljoprivrednih gospodarstava i pokrivanje početnih troškova ulaganja.

Hrvatski plan snažno je usmjeren na bolje životne uvjete za stoku, jer potiče poljoprivrednike da poboljšaju dobrobit životinja tako što im se nadoknađuju dodatni troškovi. Plaćanja za poboljšanje dobrobiti svinja, goveda, ovaca, koza, kokoši nesilica, tovnih pilića i purana koji se uzgajaju za proizvodnju mesa obuhvatit će 65 % ukupne stoke. Mjere će uključivati bolju prehranu i skrb, povećanje raspoloživog prostora za svaku životinju i mogućnost da životinje određeno vrijeme provedu na otvorenom.

Provedba plana temeljit će se na načelu jednakih mogućnosti i nediskriminacije, uključujući mogućnost pristupa osoba s invaliditetom i jednake mogućnosti za žene i muškarce.

Za više informacija o ovom i drugim natječajima obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti