Učenje nikada ne prestaje, zato je tu natječaj vrijedan 10,5 milijuna eura

Prosjek odraslih u EU koji sudjeluju u cjeloživotnom učenju iznosi 10,8 posto. Kod nas je svega 5,1 posto odraslih uključeno u takve procese

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja“

Riječ je o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda i nacionalnih sredstava. Ukupan iznos sredstava je 10,5 milijuna eura od kojih je 85 posto ili 8,925 milijuna eura iz ESF, a 15 posto, odnosno 1,575 milijuna eura osigurano je iz nacionalnih izvora.

Specifični cilj Poziva je unapređenje sustava osiguravanja kvalitete provođenjem vanjskog vrednovanja ustanova te skupova ishoda učenja u obrazovanju odraslih kao i jačanje kapaciteta stručnjaka i ostalih dionika u sustavu obrazovanja odraslih i promocija različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u RH.

Visoka cijena je prepreka cjeloživotnom obrazovanju

Pritom su ciljne skupine Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ustanove u sustavu obrazovanja odraslih  kao što su škole, ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta, kao i ustanove koje uz obrazovanje odraslih obavljaju i druge djelatnosti, primjerice – centri za kulturu, instituti, škole stranih jezika, glazbene škole, zdravstvene ustanove te zaposlenici i suradnici ustanova u sustavu obrazovanja odraslih.

Prema Eurostatu sudjelovanje odraslih u cjeloživotnom učenju u Hrvatskoj je ispod prosjeka EU. Tijekom 2021./2022. godini, 5,1 posto odraslih je sudjelovalo u cjeloživotnom učenju, dok je prosjek EU bio 10,8 posto. Anketa Državnog zavoda za statistiku o obrazovanju odraslih upućuje da je 2016. godine tek 30,2 posto ispitanika sudjelovalo u obrazovanju dok ih 69,8 posto nije bilo uključeno ni u jedan oblik obrazovanja. Prema istraživanju Obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj 2017. godine, u formalnom i neformalnom obrazovanju sudjelovalo je 34 posto Hrvata u dobi od 25 do 64 godina, dok ih je 6,4 posto bilo uključeno u formalno obrazovanje. Prema zaključcima istraživanja glavne prepreke za sudjelovanjem u programima formalnog obrazovanja su visoka cijena, obiteljske i poslovne obveze, neinformiranost, lokacija pružatelja.

Vaučeri za obrazovanje osiguravaju napredak

Važan napredak u obrazovanju odraslih predstavlja uspostava sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba, kojima se osigurava stjecanje novih vještina s naglaskom na digitalne i zelene vještine. Projektima iz 2014.-2020. ostvareni su značajni rezultati. Razvijen je model osiguravanja kvalitete, sudjelovanje u ispitivanju PIAAC, te promocija cjeloživotnog učenja kroz simpozije i Tjedan CŽU.

Za održivost modela, nužno je nastaviti aktivnosti praćenja i daljnjeg razvoja. Važno je omogućiti logističku podršku za vanjsko vrednovanje, poticati jačanje kapaciteta dionika, osobito za provedbu samovrednovanja te pružiti ciljanu podršku ustanovama kroz savjetodavne posjete. Planirana su i studijski posjeti za pripadnike ciljnih skupina kako bi se relevantna iskustva iz drugih sustava prenijela i u Hrvatsku s ciljem daljnjeg razvoja osiguravanja kvalitete. Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se potaknule odrasle osobe u RH da se uključe u aktivnosti CŽU. Svrha kampanje Tjedna CŽU je podići svijest o važnosti cjeloživotnog učenja kroz promociju različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje te širenjem postojećih i uvođenjem novih aktivnosti povećati sudjelovanje odraslih u procesima CŽU u svim regijama Hrvatska, a kako bi se time jačala njihova konkurentnost na tržištu rada i ojačali osobni kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu.

Sustav osiguravanja kvalitete

Novim Zakonom u obrazovanju odraslih programi obrazovanja odraslih usklađuju se s HKO te se uspostavlja sustav osiguravanja kvalitete koji uključuje samovrednovanje i vanjsko vrednovanje provedbe programa, ishoda učenja, inspekcijski, stručni i upravni nadzor nad radom ustanove te praćenje rada ustanova preko NISOO. Podaci pokazuju da samo polovica nastavnika ima stalni posao, te upućuje na fluktuaciju i potrebu jačanja kapaciteta svih dionika sustava. Znatan dio dionika u sustavu obrazovanja odraslih još uvijek ne posjeduje odgovarajuću razinu znanja i vještina potrebnih za uspješnu provedbu samovrednovanja. S obzirom da je uloga Agencije u procesu samovrednovanja davati potporu ustanovama, savjetodavni posjeti dodatno doprinose uspjehu cjelokupnog procesa.

Za više informacija o ovom natječaju i fondovima EU obratite se na info@logickamatrica.eu

 

Zadnje novosti

Tri nova poziva za vrtiće, osnovne i srednje škole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je natječaje kojima se povećavaju kapaciteti i osiguravaju bolji programi obrazovanja Povećan broj vrtića, jednosmjenska nastava u osnovnim školama